Czy można podważyć ugodę?

two person shake hands photograph

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. W jednej ze spraw zastępca Prokuratora Generalnego skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty z dnia 18 sierpnia 2020 roku wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu, którym bez zweryfikowania zasadności roszczenia, uwzględnione zostało w całości żądanie powoda oparte na wątpliwych postanowieniach ugody restrukturyzacyjnej. Skarżący zauważył, że bezduszny formalizm zatriumfował nad elementarnym poczuciem sprawiedliwości.

Okoliczności sprawy

W  listopadzie 2015 roku do mieszkanki Jarosławia zgłosił się pośrednik, działający na rzecz firmy pożyczkowej z Poznania z propozycją zawarcia umowy pożyczki. Kobieta zdecydowała się na podpisanie umowy i na jej podstawie otrzymała do ręki 1500,00 złotych. Spłatę zobowiązania miała dokonywać zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Z poczynionych ustaleń wynika, że kobieta dokonywała spłat w sposób odbiegający od harmonogramu, poprzez wpłaty skumulowane w związku
z czym powstawały nadpłaty, ale też były przypadki okresowych niedopłat. Łącznie na poczet zobowiązania wpłaciła 1290 złotych, co stanowiło blisko 86% udostępnionego jej kapitału. Na termin zapadalności kolejnej raty, przypadający przed dniem 29 marca 2016 roku, zadłużenie przeterminowane wynosiło 95,35 złotych plus 0,06 złotych odsetek karnych. Zaległość wynosiła niewiele ponad jedną płatność tygodniową tj. 95,35zł.

W listopadzie 2017 roku pomiędzy stronami umowy doszło do zawarcia ugody restrukturyzacyjnej, jednak wobec braku kolejnych spłat, firma pożyczkowa wypowiedziała kobiecie umowę i skierowała pozew do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Do pozwu załączona została m. in. umowa restrukturyzacyjna oraz harmonogram spłat rat pożyczki, w którym odnotowano tylko jedną wpłatę w kwocie 20,00 złotych.

Nakaz zapłaty

W dniu 18 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zobowiązał pozwaną do zapłaty na rzecz powoda kwoty ponad 9.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami oraz dodatkowo obciążył ją kosztami procesu.

Pozwana pismem z dnia 17 września 2020 roku zwróciła się do sądu o rozłożenie zasądzonej kwoty na raty. Pisma tego nie odczytano jako sprzeciw i zarządzeniem z grudnia 2020 roku zwrócono je pozwanej. Nakaz zapłaty stał się więc prawomocny, zaś po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności, trafił do komornika, który wszczął egzekucję. We wrześniu 2022 roku postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone w związku ze złożonym przez pełnomocnika pozwanej powództwem przeciwegzekucyjnym.

Naruszone prawa pozwanej

Radca prawny, który pro publico bono udzielił pomocy pozwanej, w jej imieniu złożył również wniosek do Prokuratora Generalnego o skierowanie w tej sprawie skargi nadzwyczajnej, wskazując m.in. na nieporadność kobiety wynikającą z jej stanu zdrowia.

Przeprowadzona w Prokuraturze Krajowej analiza akt sprawy wykazała, że orzekający sąd naruszył prawo pozwanej do rzetelnej procedury, bowiem już w dacie zainicjowania postępowania sądowego, a tym bardziej w dacie wydania kwestionowanego nakazu zapłaty, istniały okoliczności uprawdopodabniające, że pozwana z uwagi na stan zdrowia mogła znajdować się w stanie wyłączającym świadome i swobodne podejmowanie decyzji oraz wyrażanie swej woli. W takim przypadku sąd orzekający winien był podjąć wszelkie kroki zmierzające do ustanowienia przez stronę pełnomocnika procesowego, jak też zawiadomić prokuratora o celowości wstąpienia do sprawy lub złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Wątpliwe okoliczności faktyczne w pozwie  

W skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej Zastępca Prokuratora Generalnego zarzucił naruszenie gwarancji procesowych pozwanej, która w zaistniałej sytuacji nie mogła bronić swych praw, w tym również zaskarżyć nakazu zapłaty, a to godzi w konstytucyjnie zagwarantowane prawo pozwanej do sądu.

Jak podkreślił skarżący, pozwanej nie zapewniono ochrony jej praw jako konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w stosunkach prywatnoprawnych z przedsiębiorcą, bowiem sąd wydał nakaz zapłaty uwzględniający w całości żądanie zawarte w pozwie, bez zbadania z urzędu potencjalnej nieważności postanowień ugody restrukturyzacyjnej. Okoliczności przytoczone w pozwie, jak i załączone dokumenty wskazywały, że roszczenie zwłaszcza w zakresie jego podstawy i wysokości było bezzasadne. Na ich podstawie sąd orzekający nie był w stanie ustalić czy określona pozwem kwota, odpowiada faktycznemu stanowi zadłużenia, gdyż nie przedłożono pierwotnej umowy pożyczki. Mimo tych wątpliwości sąd, rażąco naruszając prawo, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakładając na pozwaną obowiązek zapłaty ponad 9 tys. złotych z tytułu pożyczki, która została prawie w całości wcześniej spłacona. Zdaniem skarżącego orzeczenie to w świetle zasady prawa do sądu i sprawiedliwego wyroku nie może się ostać jako jawnie niesprawiedliwe i winno być wyeliminowane z obrotu prawnego. Z tych względów Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Jarosławiu.

źródło: www.gov.pl

W zakresie problematyki cywilnej zapraszam do zapoznania się z artykułami:

mec. Marek Szpak

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

silver and gold skeleton key on wooden surface

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. W jednej ze spraw zastępca Prokuratora Generalnego skierował

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: https://kancelariaszpak.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Marek Szpak (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: biuro@kancelariaszpak.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
biuro@kancelariaszpak.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…