Kurator spadku

assorted-title of books piled in the shelves

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

W jednej ze spraw Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 22 grudnia 2020 roku, zezwalającego kuratorowi spadku na sprzedaż udziału w nieruchomości za rażąco niską cenę.

Okoliczności sprawy

Sprawa objęta skargą nadzwyczajną dotyczy udziału w kamienicy położonej w centrum Krakowa. Jej współwłaścicielem w ¼ części był zmarły w 1957 roku mieszkaniec Krakowa, po którym spadek nie został objęty. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, która zarządzała nieruchomością, sąd ustanowił kuratora spadku nieobjętego, który przejął zarząd nad przedmiotową nieruchomością. Obowiązkiem kuratora spadku było też podjęcie niezbędnych działań w celu ustalenia kręgu spadkobierców. W składanych sądowi cyklicznych sprawozdaniach kurator spadku informował o złym stanie technicznym kamienicy, wskazywał na szereg prac remontowych, które w budynku zostały przeprowadzone, a także o pracach realizowanych przez firmę świadczącą usługi hotelowe z jej zasobów w ramach zawartych umów najmu w kilku lokalach i częściach wspólnych budynku.

Wniosek kuratora o sprzedaż udziału

W dniu 6 sierpnia 2020 roku kurator spadku skierował do sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nad masą spadkową, poprzez wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w ¼ części nieruchomości na rzecz wyłonionego przez niego podmiotu i za cenę ustaloną w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na zlecenie tegoż kuratora przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z przedstawionym oszacowaniem nieruchomość wyceniona została na 473.000,00 złotych, zaś część objętą wnioskiem kuratora na 118.250,00 złotych

We wniosku kurator wskazywał na bardzo zły stan techniczny nieruchomości, grożący katastrofą budowlaną konkludując, że niezbędny jest kompleksowy remont budynku, na który pozostali współwłaściciele nie posiadają środków finansowych, a z kolei brak możliwości przywrócenia nieruchomości do należytego stanu technicznego naraża inne osoby, które potencjalnie mogą doznać szkody, jak też jego na odpowiedzialność względem nadzoru budowlanego. Kurator przedstawił również sądowi pisemne oświadczenia części ustalonych spadkobierców, którzy w nich wyrazili zgodę na sprzedaż udziału w nieruchomości.

Orzeczenie sądu

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zezwolił kuratorowi na sprzedaż udziału  wynoszącego ¼ w nieruchomości za kwotę 118.250,00 zł i zobowiązał kuratora do złożenia tej kwoty do depozytu sądowego. Decyzja w tym zakresie stała się prawomocna.

Sąd nie zweryfikował wyceny nieruchomości

Powyższe postanowienie w całości zaskarżył Prokurator Generalny zarzucając naruszenie konstytucyjnych zasad: ochrony zaufania obywateli do państwa i bezpieczeństwa prawnego, naruszenie prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury i konstytucyjnego prawa do własności, a także rażące naruszenie prawa procesowego.

Skarżący podniósł, że wydanie orzeczenia zezwalającego kuratorowi spadku na zbycie 1/4 udziału w wielorodzinnym budynku usytuowanym w centrum Krakowa za rażąco niską kwotę, bez udziału w rozpoznaniu sprawy wszystkich potencjalnych spadkobierców właściciela tej nieruchomości, pozostaje w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej. Zauważono, że podstawowym obowiązkiem kuratora spadku było poszukiwanie spadkobierców zarządzanego przez niego spadku i podejmowanie działań zmierzających do zachowania spadku w stanie nieuszczuplonym, a sprzedaż udziału zważywszy na rażąco niską cenę bez wątpienia zmierzało do uszczuplenia masy spadkowej.

Skarżący podkreślił, że sąd bezkrytycznie przyjął przedłożony przez kuratora spadku operat szacunkowy, w którym wartość nieruchomości nawet przy uwzględnieniu złego stanu technicznego budynku nie odpowiadała realiom rynkowym, a dodatkowo pozostawała w sprzeczności z uprzednio składanymi informacjami dotyczącymi zrealizowanych w budynku prac remontowych czego nie zweryfikowano.

Orzeczenie wydane w oparciu o pisemne zgody uczestników

Zauważono jednocześnie, że kurator spadku nie przedstawił sądowi żadnych konkretnych działań wskazujących na poszukiwanie spadkobierców, a sąd orzekający przed wydaniem orzeczenia zezwalającego na sprzedaż udziału, mimo że powinien czuwać nad prawidłowością wykonywanych przez kuratora czynności, a w przypadku braku jego aktywności, z urzędu inicjować stosowne czynności, zaniechał wezwania do udziału w postępowaniu następców prawnych siostry spadkodawcy, którzy niewątpliwie w tej sprawie posiadali interes prawny.

Sąd pominął również obowiązkowe w tym wypadku sporządzenie spisu inwentarza (art.666 § 2 k.p.c.), a swoje rozstrzygnięcie oparł na kserokopiach pism przedłożonych przez kuratora spadku zawierających rzekome zgody na zbycie udziału. W ten sposób, jak wywodził skarżący spadkobiercy mężczyzny pozbawieni zostali możliwości wyłącznego dysponowania prawem własności tej nieruchomości, a zaskarżone postanowienie nie uwzględniło konstytucyjnego prawa ochrony własności oraz prawa dziedziczenia.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy podzielając argumentację zawartą w skardze nadzwyczajnej, uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

Uzasadniając swą decyzję Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd orzekający winien był zachować większą ostrożność dając wiarę fragmentarycznej dokumentacji, prywatnym operatom, niepełnym sprawozdaniom finansowym czy innym pisemnym oświadczeniom, zwłaszcza gdy możliwe było zasięgnięcie opinii biegłego rzeczoznawcy i odebranie zeznań od uczestników postępowania. Uchybienia te skutkowały sprzecznością istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym, a w konsekwencji wydaniem orzeczenia naruszającego zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy oraz prawo własności i innych praw majątkowych, godząc w podstawowe zasady sprawiedliwości społecznej.

Akt oskarżenia wobec kuratora spadku i innych osób

W styczniu 2023 r. Prokuratura Regionalna w Krakowie informowała o akcie oskarżenia dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci sprzedaży udziałów w kamienicy położonej w Krakowie. 

źródło: www.gov.pl

W zakresie problematyki związanej z wierzytelnościami pieniężnymi zapraszam do zapoznania się z artykułami:

mec. Marek Szpak

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

man working remotely signing contract on DocuSign

Moment zawarcia umowy

Czas zawarcia umowy ma kluczowe znaczenia dla jej dalszego obowiązywania i konsekwencji prawnych z tym związanych. Zgodnie z art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego „W razie wątpliwości umowę poczytuje się

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: https://kancelariaszpak.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Marek Szpak (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: biuro@kancelariaszpak.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
biuro@kancelariaszpak.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…